درباره جلال سمیعی | About Jalal Samiee

Jalal Samiee
Content and Media Strategist, Public Relations Consultant 
https://www.linkedin.com/in/jalalsamiee
جلال سمیعی
استراتژیست رسانه و محتوا، مشاور روابط‌عمومی‌