تاکسی هفت ـ  سه شنبه پنجم خرداد ۱۳۹۴ ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح

رادیو گفت: امیدوارم در این صبح زیبایی همچنان بهاری، گرمای زندگی و وجودتون رو به همه ببخشید… راننده عرقش را خشک کرد: گرمای وجودشون و بوی عرقشون و بوی دهنشون و همه رو می بخشن اتفاقا. ملت واسه خودشون هم دوش نمی گیرن، ما که دیگه خر کی باشیم اصلا… دختر گفت: وای وای من …

  تاکسی هفت ـ  سه شنبه پنجم خرداد ۱۳۹۴ ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح Read More »