تاکسی هفت ـ سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح

راننده زد روی ترمز: زودتر بیا بالا بابا تا افسر یقه مون نکرده … مرد لنگان لنگان آمد خودش را پرت کرد روی صندلی عقب و عکس و داروهاش را هم انداخت و نیشخندی زد: آقا شرمنده پامو تازه وا کرده م از توی گچ؛ ببخشین همچین سرعتم زیاد نیست … پیرمرد گفت: حمله ای …

تاکسی هفت ـ سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح Read More »