تاکسی هفت – سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳ ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح

راننده گفت: من نمیدونم آخرش می خوان چه کار کنن؟ ته ش فکر کنم می خوان بگن هر کی خودش بره گوشت تهیه کنه برای خاندانش … زن گفت: مگه گوشت گیر نمی آد؟ … پیرمرد گفت: گوشت داریم تا گوشت؛ هر گوشتی رو نباید خورد … راننده گفت: نخیر؛ ولی گرون شده؛ همین جوری …

تاکسی هفت – سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳ ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح Read More »