تاکسی هفت ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح ـ یک‌شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۳

راننده داد زد: خواهر من اون بچه تو یا جمع کن که دستشو هی نبره بیرون، یا خودم توجیه ش کنم … زن با دلخوری گفت: خب آقا بچه ست؛ شما بچه بودی هی با همه چی ور نمی رفتی؟ … راننده پوزخند زد: نخیر خانوم؛ ما وقتی یه بزرگتر بهمون می گفت دس نزن، …

تاکسی هفت ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح ـ یک‌شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۳ Read More »