تاکسی هفت ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح ـ یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۳

راننده گفت: آقا همه گرما زده ن. همه مریضن. همه سرطانی شده ن. صبح تا غروب من سیصد نفر سوار می کنم همه فین فین و مرض. مال آلودگی هواست اینا. مال پارازیتاس. مال آبه. من نمی دونم. مشکوکم من … مرد گفت: من شنیده م آب مون آلوده ست؛ برنج وارداتی مون آلوده ست. …

تاکسی هفت ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح ـ یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۳ Read More »