تاکسى هفت – روزنامه ى هفت صبح – چهارشنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٢

راننده گفت: بشین حاجى زودتر، بشین تا ننوشته افسره… مرد نشست و شروع کرد به فحش دادن: سرویس کردن ما رو اینا، حروم شون باشه اون نونى که مى خورن؛ یه غلطى کردم گفتم مى خوایم بریم سفر، یقه مون نکنن، ببرم اون بى صاحابو معاینه فنى، یارو سه بار عقب جلو کرده مى گه …

تاکسى هفت – روزنامه ى هفت صبح – چهارشنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٢ Read More »