تاکسی هفت ـ روزنامه‌ی هفت صبح ـ سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲

پیرمرد آواز زیرلبی خواند: همه شب نااااااااالم چون نی، که غمی دااااااااااارم، که غمی ی ی داااااارم … راننده گفت: دل و جان بردی اما، سرویس کردی یااااااااارم. هارهارهار … رادیو خواند: چه بگویم به که گویم به که گویم ایییین رااااااااز … زن گفت: آقایون اگه کنسرت تون تموم شد بریم؛ به خدا دیر …

تاکسی هفت ـ روزنامه‌ی هفت صبح ـ سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ Read More »