تاکسی هفت ـ یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۲ ـ روزنامه‌ی هفت صبح

پیرمرد روی داشبورد ضرب گرفت: از غم عشق تو ای صنم، روز و شب ناله ها می زنم، ای وای ای وای … راننده گفت: صنم کجا بود؟ من با زنم هم صنم ندارم دیگه از بس شبا خسته می رسم؛ با خودم معلوم نیست چند چندم … زن گفت: زن ها فقط پول و …

تاکسی هفت ـ یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۲ ـ روزنامه‌ی هفت صبح Read More »