زمانه قرعه‌ی نه می‌زند به نام شما‍!

حالا دیگر شش ماهی از حواشی و خود آن واقعه می‌گذرد؛ در این شش ماه، بیشترین چیزی که گیرم آمده، دانستن عیار خودم و اطرافیانم است؛ حالا دیگر روابط و رفاقت‌ها و ادعاها را خوب می‌شناسم؛ می‌دانم آن که می‌گوید تو دوست خوب ما هستی هنوز، هنوزش را با چه لحنی و در کجای دلش …

زمانه قرعه‌ی نه می‌زند به نام شما‍! Read More »