تاکسی هفت ـ یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۲ ـ روزنامه‌ی هفت صبح

راننده گفت: سر چهارراه کی پیاده می شه؟ زودتر بگه وگرنه رد می شم ها … دختر گفت: سر چهارراه باید برم ولی اگه می شه یه کم برین جلوتر؛ نمی تونم سر چهارراه پیاده بشم … زن گفت: ایشون هم که وسط چارراه ترمز نمی زنه دخترم … دختر گفت: آخه مانتوم امروز رنگی …

تاکسی هفت ـ یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۲ ـ روزنامه‌ی هفت صبح Read More »