هشت صبح ـ شنبه ۹ آذر ۱۳۹۲ _ درباره‌ی گزارش صدروزه‌ی رئیس‌جمهور ـ روزنامه‌ی هفت صبح

با توجه به آن که رئیس جمهور محترم بعد از صد روز کار دولت جدید، هفته گذشته گزارش جامعی از این صد روز داد، مطالبات خود از دولت را با توجه به وعده ها و موفقیت های آن به شرح زیر اعلام می داریم؛ یک _ اعلام چهار برابر شدن پرداخت یارانه ها به مردم …

هشت صبح ـ شنبه ۹ آذر ۱۳۹۲ _ درباره‌ی گزارش صدروزه‌ی رئیس‌جمهور ـ روزنامه‌ی هفت صبح Read More »