تاکسی هفت ـ روزنامه‌ی هفت صبح ـ یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۲

راننده گفت: بپر بالا جوون؛ بپر بریم … پسر پرید بالا و ساکش رو دو دستی چسبید و گفت: آقا بلوار کشاورز همین وری می ره دیگه؟ من اشتباه سوار نشده باشم … پیرمرد گفت: بلوار الیزابت اون روزا پر می شد از گروه هایی که از کشورهای گوناگون مارش نظامی می نواختند؛ خانم های …

تاکسی هفت ـ روزنامه‌ی هفت صبح ـ یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ Read More »