تاکسی هفت ـ روزنامه‌ی هفت صبح ـ یک‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۲

راننده رادیو را بلندتر کرد: از شبنم عشق خاک آدم گل شد؛ شوری افتاد مشکلی حاصل شد … پیرمرد گفت: بنده در دوران چریکی در لندن، عاشق بودم؛ دوران مخفیانه قبل از نامزدی بود و با نامه و دو بار تلفن مسائل عاشقانه رد و بدل می شد. یک بار ارشد اون پادگان لندن به …

تاکسی هفت ـ روزنامه‌ی هفت صبح ـ یک‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ Read More »