تاکسی هفت ـ روزنامه‌ی هفت صبح ـ پنجشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۲

راننده گفت: می شینی حواست باشه سیا میا نکنی ماشینو؛ واکسی شده لباسات؟ چیه رو صورتت … کفاش گفت: واکسه حاجی ولی نترس؛ کهنه شده؛ به جایی نمی گیره … پیرمرد گفت: شما استتار کردی؟ عملیاته الان لابد … راننده گفت: پدر جان زندگی ما همه ش عملیاته … کفاش گفت: نمی ذارن کار کنیم …

تاکسی هفت ـ روزنامه‌ی هفت صبح ـ پنجشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۲ Read More »