تاکسی هفت _ سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۲ _ روزنامه‌ی هفت صبح

دختر دانشجو با ذوق نشست و در را کوبید: آقا برو من سه نفر عقبو حساب می کنم … پیرمرد برگشت: شما تنهایی مگه؟ … راننده خنده ای به زور زد: بریم؛ شما چرا خوشحالی سر صبحی؟ مردم چرا بعضیاشون صبحا این قدر خوشحالن؟ من نمی فهمم … دختر با ذوق گفت: ایران توی والیبال …

تاکسی هفت _ سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۲ _ روزنامه‌ی هفت صبح Read More »