هشت صبح ـ چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۲ ـ روزنامه‌ی هفت صبح

دوستان خبر داده اند که قرار است فروش سیگار را در دکه های روزنامه فروشی ساماندهی کنند. یک _ در سال هی پیش می آید که هفته ای که در آن هستیم، اسمش هفته بدون دخانیات است و این حرف ها برای مصرف رسانه ای لازم و اجتناب ناپذیر است. دو _ وقتی یک چیزی …

هشت صبح ـ چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۲ ـ روزنامه‌ی هفت صبح Read More »