چرا کره در بازار نیست؟

راننده گفت: کرایه‌تون نفری هفتصده ها، بگم از اولش… زن خانه‌داری که جلو نشسته بود، قبض گازش را هل داد توی کیف: چه خبره آقا، مگه قبل عید گرون نکردین؟… پیرمرد صندلی عقب گفت: خانوم شما هم توقعاتی داری ها، خب معلومه که باید گرون کنن؛ الان من رفته‌م سوپری، می‌گه کره نیست!… پسر دانشجوی …

چرا کره در بازار نیست؟ Read More »