تنها در صداست که نمی‌مانند!

طنز در رادیوهای داخلی ما، یکی از وظایفی‌ست که به طور کلی محال است فراموش شود؛ از آن رو  که بسیاری از خط قرمزها و همچنین نگرانی از گفتن حرف جدی، باعث می‌شود تا خیلی از برنامه‌سازهای رادیو احساس کنند که تا هر جا که می‌توانند باید برای در رفتن از نگرانی‌های نظارتی محتوا، طنز …

تنها در صداست که نمی‌مانند! Read More »