این لحن بی‌مقوله

امروز هم تکرار شد عصبانیت‌م، وقتی واقعا هر چه سعی کردم نفهمیدم آقاهه‌ی مترو دارد پشت بلندگو چه می‌گوید. خیلی به این فکر می‌کنم که این تخم لق لحن مضحکی را که همه‌ی بلندگوبازهای فرودگاه‌ها و بیمارستان‌ها و «اطلاعات»‌ها در طول تاریخ اختراع بلندگو سعی می‌کنند رعایت‌ش کنند، اولین‌ بار چه کسی در دهان نوآموزان …

این لحن بی‌مقوله Read More »