کارکردگرایی؟

دارم به این فکر می‌کنم که هر آدمی خودش کارکردش را برای اطرافیان‌ش تعریف می‌کند. کارکرد آن‌هایی که از طنز نان می‌خورند، غم نیست؛ برای همین کسی نمی‌خواهدشان، اگر غمگین باشند. شغل‌مان را عوض کنیم؟