نظریه‌ی هیچ ـ همه

این تئوری را باید به اسم خودم گسترش بدهم: در ایران هیچ امر جدی‌ای وجود ندارد، اما همه‌ی امور امنیتی‌اند.