مجموعه‌ی ویارها

از شما که پنهان نیست؛ من به ویارهام زنده‌ام؛ از شیراز و تبریز و خانه‌ی مرتضی و غزاله در اصفهان گرفته، تا گردنه‌ی حیران و بیلاق‌دره‌ی سرعین و این‌طرف‌تر، ده مادری‌مان در لرستان. اردی‌بهشت دیوانه‌ترم می‌کند.