سرنوشت

می‌دانی دوست من، من چاره‌ای چز جنگیدن با زندگی ندارم. هیچ چاره‌ی دیگری ندارم.