2 thoughts on “سرنوشت”

  1. نازنین ایلچی

    برای پیروزی بر زندگی باید بازندگی جنگید پیروز می شوی

Comments are closed.