درباره جلال سمیعی | About Jalal Samiee

Jalal Samiee

Content and Media Strategist, Public Relations Consultant 

https://www.linkedin.com/in/jalalsamiee

جلال سمیعی

استراتژیست رسانه و محتوا، مشاور روابط‌عمومی‌