می‌توانید به این نشانی‌‌ها ای‌میل بزنید:

jalal.samiee  [at]   gmail    [dot]  com

jalal.samiee  [at]   yahoo    [dot] com