خنثی‌سازی یک سال بد

بیست و ششم اسفند زود است شاید برای نوشتن یادداشت آخر سال… اما برای من مهم است که وقتی روزهای کاری‌‌م تمام شده، به‌خاطر وجه نمادین این یادداشت، سالم را زودتر در ذهن‌م تمام کنم؛ سالی که هرچقدر بچلانی‌ش، بد است. سال هشتاد و نه وقتی شروع شد، دلخوشی این را داشتم که هشتاد و …

خنثی‌سازی یک سال بد Read More »